ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

Az EuroMacc Kft. (továbbiakban EuroMacc Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság),
mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

 

A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.

 

A EuroMacc Kft. a https://www.euromacc.hu/ weboldal üzemeltetője.

 

A EuroMacc Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti
közönségét.

 

A EuroMacc Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében,
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.

 

A EuroMacc Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az
elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott,
és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 • 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
  – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

 

2. DEFINICIÓK

 

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 • Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

3. CÉGADATOK

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:

 

Név: EuroMacc Kft.
Levelezési cím: 1037 Budapest Montevideo u. 3/B
Cégjegyzékszám: 01 09 468929
Adószám: 12140859-2-41
Telefonszám: +36 1 88 99 100
E-mail: info@euromacc.hu
Adatkezelő képviselője: Hauser Gábor - ügyvezető
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelemervenyesites@euromacc.hu

 

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME
ÉS IDŐTARTAMA


Felhívjuk a EuroMacc Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. Ezek meglétét az adatkezelő vizsgálni nem köteles. Az adatkezelő felhívja a partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az érintett az adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az adatkezelő a partnerre tovább háríthatja.

 

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk:

 

4.1. AJÁNLATKÉRÉS, ÉRDEKLŐDÉS KÖZVETLEN MEGKERESÉSSEL

 

Az érdeklődőknek lehetősége van Társaságunk felé közvetlen megkeresést tenni a
Társaság címére (sales@euromacc.hu) küldött elektronikus levélben, ill. telefonos
megkereséssel.

 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az érintett, valamint Társaságunk közötti
kommunikáció előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés
érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
A kezelt személyes adatok köre: Ajánlatkérő/Kapcsolattartó neve; email címe,
telefonszáma ill. az érintetett által megadott egyéb információk.
Az adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényességi idejéig ill. az érintett
tiltakozásáig.

 

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái
ismerhetik meg.

 

A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak
kezelése- közvetlen üzletszerzés.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre: A Társaság szolgáltatásaival kapcsolatosan
közvetlenül (Pl: emailben, telefonon) érdeklődő partnerek, érintettek.

 

4.2. AJÁNLATKÉRÉS, ÉRDEKLŐDÉS A WEBOLDALON KERESZTÜL (HTTP://WWW.EUROMACC.HU)

 

Cégünk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek,
társaságunk termékeivel, szolgáltatásival kapcsolatosan érdeklődjenek az érintettek.


Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az érintett, valamint Társaságunk közötti
kommunikáció előmozdítása és a minél szorosabb és hatékonyabb együttműködés
érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont. A weboldalon lévő jelölőnégyzet bejelölésével önkéntes
hozzájárulást adja a személyes adatai kezeléséhez.

 

A kezelt személyes adatok köre: érdeklődő neve, email címe, ill. az érintetett által
megadott egyéb információk (üzenet alatt).

 

Az adatkezelés időtartama: az ajánlat érvényességi idejéig ill. a hozzájárulás
visszavonásáig.

 

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái
ismerhetik meg.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre: A Társaság szolgáltatásaival, termékeivel
kapcsolatosan a weboldalon keresztül érdeklődő partnerek, érintettek.

 

4.3. AJÁNLATKÉRÉS, UTÓKÖVETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS


Az adatkezelés célja: az adatkezelő jogos érdeke az ajánlati érvényességi időt
meghaladóan az érinetet adatainak nyilvántartása közvetlen üzletszerzés céljából.
Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pont.

 

A kezelt személyes adatok köre: Kapcsolattartó vezetéknév és keresztnév;
telefonszám; email cím.

 

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái
ismerhetik meg.

 

Az adatkezelés időtartama: az érintett tiltakozásáig.

 

A jogos érdek megjelölése: A partnerekkel, ajánlatkérőkkel üzleti kapcsolatok
kialakítása, pontos információ, tájékoztatás az érintettek felé. Társaságunk jogos
érdeke az érintett adatainak kezelése-, közvetlen üzletszerzés.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre: A Társaság által korábban kiadott ajánlatok
címezettjei ill. benne szereplő kapcsolattartó(k).

 

4.4. ÜGYFÉL KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE ÜGYFÉL SZERZŐDÉSEKBEN (JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ FÉL ESETÉN)
 

Az adatkezelés célja: az ügyféllel kötött szerződésekben a kapcsolattartói kapcsolati adatainak kezelése; gyors, pontos és hatékony ügyféllel való kommunikáció  elősegítése érdekében.
 

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó neve, vállalti e-mail címe, telefonszáma.

 

Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállását követő 8 évig.
 

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a megjelölt
adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai, az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái és a szerződéses ügyfél ill. alkalmazottai ismerhetik meg.

 

A jogos érdek megjelölése: Társaságunk jogos érdeke az érintett adatainak ügyfél szerződésben (név, vállalati email cím, telefonszám) történő kezelése. Az ügyfél a meghatározott kommunikációs csatornákon tud kommunikálni a kapcsolattartóval a szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikációt. Az adatkezeléssel érintettek köre: A Társaság és az ügyfél által kötött szerződésben
szereplő érintettek.

 

4.5. FELADATKEZELŐ RENDSZER REGISZTRÁCIÓJÁVAL/LÉTREHOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Az adatkezelés célja: A Társaság feladatkezelő rendszer szolgáltatás regisztrálása
az érintetettek ill. az általuk képviselt szervezetek részére, melyben a rendszer
jogosultságait tudja személyre szabni az érintett/szervezet.

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont.

 

A kezelt személyes adatok köre:

 • Felhasználónév (keresztnév, családnév), email cím

 • Első belépéshez szükséges jelszó (EuroMacc Kft. adja)

Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásáig vagy a felhasználói profil
érintetett általi törléséig.

 

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái
ismerhetik meg.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok
elmaradása esetén a Felhasználó nem tudja regisztrálni a feladatkezelő fiókját. Az
adatok megadása alapfelétele a szolgáltatás igénybevételének.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre: A feladatkezelő regisztrációt igénybe vevő
érintettek, szerződött partnerei a EuroMAcc Kft-nek.

 

4.6. HIBABEJELENTÉS /– (HIBAJEGY KEZELÉS)

Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a
Felhasználó számára. A hibajegy alkalmazása során történő adatkezelés.

 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése – GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont.


A kezelt személyes adatok köre:

 • név;

 • email;

 • a hiba leírása, kommunikáció során megadott személyes adatok.

 

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli, ill. a hibajegy lezárását követő max.8 évig.

 

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái
ismerhetik meg.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az adatok
elmaradása esetén az adatkezelő nem tud megfelelő kapcsolatot teremteni az érintetettel, ill. az érintett az adatkezelővel.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre: Az Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók, érdeklődők.

 

4.7. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA (TERMÉSZETES SZEMÉLY ÉRINTETT ESETÉN)


Az adatkezelés célja: számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint – 2000. évi C trv. 166. § (1) bekezdés.
 

A kezelt személyes adatok köre:

 • Számlafizető neve

 • Számlázási cím

 • Számla összege

 • Számlázott szolgáltatások

 

Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig – 2000. évi C trv. 169. § (2) bekezdés.


Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Adatok
megadása kötelező.

 

Személyes adatok címzettjei: A megismert adatokat az adatkezelő a 7. pontban
megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített
adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt kollégái
ismerhetik meg.

 

Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon érintettek, akik részére számlát állít ki az
adatkezelő.

 

4.8. KAMERARENDSZER

 

Az adatkezelő által üzemeltetett telephely területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból.
Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek az érintett a telephely „Vagyonvédelmi kamerás adatkezelési tájékoztató”-jában kerültek meghatározásra, amely elérhető a telephelyen ill. a Társaság weboldalán.

 

5. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

 

6. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK ORSZÁGBA, VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETHEZ

 

Társaságunk az Ön fenti személyes adatait nem továbbítja sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezethez.


7. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS

 

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött
adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

 

A címzettek kategóriái: szerver hosting, webtárhely szolgáltató, számviteli szolgáltató, IT support szolgáltatók, értékesítési/marketing szolgáltató.

 

Az adatfeldolgozók elérhetőségeit tartalmazó nyilvántartás a társaság központjában található.

 

8. GYERMEKEK


A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára.
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, – ez alól kivételt képeznek a jogszabályi előírások szerinti adatok kezelése – a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.


9. AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL

 

Társaságunk adatkezelési eljárásai, adatgyűjtése során automatikus döntéshozatalt nem alkalmaz.
 

10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

A Társaság informatikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:


a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok
napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.


11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –
törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei a 2011. évi CXII. törvény és az EU
2016/679 Rendelete alapján az alábbiakban kerültek meghatározásra és az érintettek felé tájékoztatásra.
A tájékoztatás joga, vagy más néven az érintett „hozzáférési joga”: A 2011. évi CXII.
törvény és az EU 2016/679 Rendelet 15. cikke alapján az érintett kérelmére az

 

Adatkezelő tájékoztatást ad:

 • az általa kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról;

 • az adatkezelés céljáról;

 • az adatkezelés jogalapjáról;

 • az adatkezelés időtartamáról;

 • adott esetben az adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;

 • adott esetben, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra 
  vonatkozó minden elérhető információról;

 • adott esetben az automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is,
  valamint a logikára és arra vonatkozó érthető információkról, hogy az ilyen 
  adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
  következményekkel jár;

 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe, az adatvédelmi
  incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről;

 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás 
  jogalapjáról, céljáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre

vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése
helyesbítéshez vezetett. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy a tájékoztatást meg kell tagadni a 2011. évi CXII. törvény alapján,


a) ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje a nevezett törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.

 

b) az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

Adatkezelő az elutasított tájékoztatási kérelmekről a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíteni köteles.


A helyesbítés joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Ugyanakkor, ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő kötelezően helyesbíti, az érintett kérése nélkül is. 

 

A törléshez való jog, vagy más néven az „elfeledtetéshez való jog”: Az érintett
jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha azt kötelező adatkezelés nem zárja ki.


Az adatokat a fenti eseten kívül az Adatkezelő törölni köteles a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján, ha

 

 • az adat kezelése jogellenes;

 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte;

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nyilvánosságra hozta a
személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét a törléshez vagy az „elfeledtetéshez való jog” EU-s rendeletből fakadó korlátaira, amelyek a következők:


a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;

c) népegészségügy területét érintő közérdek;

d) az EU 2016/679 Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;

e) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

 

Az adatkezelés korlátozásához, vagy más néven zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.
Ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, az adatokat zárolni kell. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helyességét, de a vitatott
személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, az adatokat zárolja. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,  amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

 

Az EU rendelete alapján az adatokat zárolni kell, ha

a) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

c) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás (zárolás) alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő ezúton kiemelten felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az érintett
helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz való jogát törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, maximum a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelmében meghatározottakról, és/vagy helyesbíti az adatokat, és/vagy törli és/vagy korlátozza (zárolja) az adatokat, vagy tesz meg egyéb lépéseket a kérelemnek megfelelően, ha nincsen azt kizáró ok. 
Az Adatkezelő a helyesbítés, a törlésről, az adatkezelés korlátozásának megtörténtéről írásban értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, átadták. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti, vagy ha a tájékoztatás  ehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Adatkezelő arról is írásban értesíteni köteles az érintettet, ha az érintett joggyakorlása valamely okból nem valósulhat meg, és köteles pontosan megjelölni a ténybeli és jogi okot, valamint az érintett számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségeket: a bírósághoz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulás lehetőségét.

 

Az „adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy

a) a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
b) ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tekintettel az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre, az adathordozhatóság
joggyakorlásának feltételei nem valósulnak meg (nincsen automatizált adatkezelés), ezért az érintett e jogával nem tud élni.

 

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése –
ideértve a profilalkotást is – ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

Az érintett tiltakozhat az EU 2016/679 Rendelet 21. cikk 3. bek. alapján is a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, ekkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
Érintettnek joga van az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban tiltakozni. Bírósági jogérvényesítés: Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kapcsolat

EuroMACC Kft.

Budapest 1037 Montevideo u. 3/B

 

Titkárság: +36 1 88 99 100 Ügyféltámogatás: +36 1 88 99 101 IT Támogatás: +36 1 88 99 102

Panaszbejelentés: info@euromacc.hu

Adatvédelmi tisztviselő: QUALITY CONSULT Kft.

Email: adatvedelemervenyesites@euromacc.hu

Telefon: +36 20 914 0637

Rólunk

A EuroMACC Kft. 1996 óta a hazai szoftverfejlesztési piac egyik meghatározó szereplője. A piaci igényekre alapozva eleinte a távközlési szolgáltatók számlázó és ügyfélkezelő rendszereire specializálódtunk, amivel piacvezető pozícióba kerültünk itthon. Rendszereinkkel további 4 országban (Bulgáriában, Lengyelországban, Hollandiában és Ausztriában) is megjelentünk.

Adatvédelem